มกอช.-ปศุสัตว์ หนุนเกษตรกร เลี้ยงจิ้งหรีด ป้อนตลาดใน-นอกประเทศ

มกอช.-ปศุสัตว์ หนุนเกษตรกร เลี้ยงจิ้งหรีด ป้อนตลาดใน-นอกประเทศ

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข่าวอ้างอิงถึง องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้วางแผนส่งเสริมแมลงให้เป็นอาหารทั่วโลก เพราะแมลงเป็นแหล่งโปรตีน มีไขมันต่ำ และไฟเบอร์สูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงโดยเฉพาะ “จิ้งหรีด”

ปัจจุบันมีเกษตกรเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นจำนวนมาก จึงให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมปศุสัตว์ ร่วมกันส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด ทั้งสายพันธุ์ทองดำ ทองแดง และสะดิ้ง มีกำลังการผลิตจิ้งหรีดรวมมากกว่า 7,000 ตันต่อปี เพื่อป้อนตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงแมลงโดยเฉพาะจิ้งหรีด ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ทั้งหมดจำนวน 11 แปลง พื้นที่รวมประมาณ 848.5 ไร่ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ลพบุรี สระแก้ว และสุโขทัย ที่มีกำลังการผลิตรวมกว่า 1.1 พันตัน ต่อปี

ที่สำคัญ ได้พัฒนาคุณภาพผลผลิตจนได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) มาตรฐานการผลิตอาหาร (HACCP) มาตรฐานฟาร์มเครื่องหมาย อย. และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)