พาณิชย์ฯ เคาะยุทธศาสตร์ข้าวไทยระยะ 5 ปี ใช้ตลาดนำการผลิต เน้นปลูกข้าว 7 ชนิด

พาณิชย์ฯ เคาะยุทธศาสตร์ข้าวไทยระยะ 5 ปี ใช้ตลาดนำการผลิต เน้นปลูกข้าว 7 ชนิด

ยุทธศาสตร์ข้าว – เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ตัวแทนเกษตรกรว่า เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยระยะ 5 ปี คือระหว่างปี 2563 – 2567

โดยที่ประชุมได้มีความเห็นเบื้องต้นที่จะใช้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต เพื่อกำหนดการผลิตข้าวไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปีถัดจากนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำทางด้านการผลิต การส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก

ซึ่งจะเน้นทำการผลิตข้าวเพื่อสนองความต้องการของตลาด 7 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ  ข้าวหอมไทย  ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพื้นแข็ง  ข้าวนึ่ง  ข้าวเหนียวและข้าวคุณภาพพิเศษที่มีตลาดเฉพาะ โดยข้าวทั้ง 7 ชนิดนี้จะแบ่งตลาดออกเป็น 3 ตลาด ประกอบด้วย ตลาดพรีเมี่ยม  ตลาดทั่วไปและตลาดเฉพาะ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความสำคัญเรื่องของเมล็ดพันธ์ุ โดยเห็นสอดคล้องกันว่าในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ นั้นควรมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์และการสร้างพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดให้มากขึ้นโดยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและที่สำคัญคือ มุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนสถาบันวิชาการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาสร้างพันธุ์ข้าวใหม่ขึ้นมาให้มากขึ้น โดยการสนับสนุนของทางราชการ  ส่วนในเรื่องของการตลาด จะมุ่งให้ความสำคัญทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยประสบความสำเร็จ จะมีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ ไมว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการส่งออก การขนส่ง ขั้นตอนกระบวนการ เพื่อให้ข้าวไทยแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยทั้งหมดนี้ต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการนัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ อีก 2-3 ครั้ง