พม. ดึงภาคีเครือข่าย นำร่องสอนคนพิการ ทำเบเกอรี่ขายแบบมืออาชีพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดึงภาคีเครือข่าย นำร่องสอนคนพิการทำเบเกอรี่ขายแบบมืออาชีพ

สอนคนพิการทำเบเกอรี่ – เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ ว่า

กิจกรรมครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญ ที่สานต่อนโยบายที่ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน และครอบครัวที่ประสบปัญหาสังคม ให้สามารถมีอาชีพที่ถนัดและนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ ทั้งนี้ นับเป็นการนำร่องการพัฒนาทักษะอาชีพด้านอาหารให้กับคนพิการ ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีทักษะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง พร้อมพัฒนาอาหารให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ซึ่งเป็นการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างกระทรวง พม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ และองค์กรคนพิการ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ดียิ่งขึ้นและเกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต

สำหรับกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพด้านอาหารให้กับคนพิการ ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ให้กับคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา 20 ครอบครัว จำนวน 40 คน หลักสูตรประกอบด้วย วิธีการทำเบเกอรี่ การทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ และการทำขนมไทย ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง (6 วัน)