พฤกษาฯ ถวายที่ดิน 144 ไร่ ขยายแก้มลิง โครงการพระราชดำริสระเก็บน้ำพระราม 9

โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง และ ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เดิมที่ดินเป็นพื้นที่สงวนไว้ใช้ในราชการของกรมประชาสงเคราะห์ กรมแรงงาน และกรมการศึกษานอกโรงเรียน

มีสภาพเป็นที่ลุ่มและใช้ทำนา ในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค ที่ดินมีสภาพค่อนข้างรกร้าง มีต้นหญ้าและวัชพืชขึ้นอยู่เต็มพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง และมีบ้านเรือนราษฎรปลูกอาศัยอยู่ตามแนวริมคลองด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของพื้นที่

เมื่อวันที่19เม.ย.2523พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนำเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯเพื่อถวายที่ดินของส่วนราชการที่จับจองไว้และยังมิได้ทำประโยชน์จำนวน 3,032 ไร่ สำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ตามพระราชดำริ

โดยโครงการพระราชดำริแห่งนี้เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนบางส่วนในเขตจังหวัดปทุมธานีปริมณฑลและกรุงเทพมหานครที่สำคัญเป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนขนาดใหญ่เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำนาปรังและกิจกรรมการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนำน้ำที่เหลือจากกิจกรรมด้านการเกษตรไปบรรเทาน้ำเน่าเสียตามคลองและชุมชนบางแห่งในเขตปริมณฑลและกรุงเทพฯนอกจากนั้นในช่วงฤดูน้ำหลากยังสามารถเก็บกักน้ำส่วนหนึ่งเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตอนล่างได้อีกด้วย

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2538เคยทำหน้าที่เป็นแก้มลิงในการรับน้ำไว้22 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่ามากกว่าความจุในการกักเก็บน้ำปกติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554

ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้เพิ่มพื้นที่รอบโครงการเนื่องจากพื้นที่โอบล้อมโครงการสระเก็บน้ำพระราม9ยังเป็นที่ดินเปล่าหลงเหลืออีกจำนวนมาก

ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมทางผู้บริหารคือ“ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์” ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของพฤกษา เรียลเอสเตท เมื่อทราบเรื่องได้ตัดสินใจทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยส่งมอบที่ดินของบริษัทจำนวน 144 ไร่เมื่อเดือน ก.ย. 2559 มี “กฤษฎา บุญราช” ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ “เลอศักดิ์ จุลเทศ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ที่ดิน 144 ไร่มีสภาพภูมิประเทศเป็นบึงน้ำอยู่ 90 ไร่ ซึ่งทำให้ที่ดินแปลงนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่รับน้ำได้ทันที

โดยบริษัทมองว่าการจัดเป็นพื้นที่รับน้ำจะให้ประโยชน์กับประชาชนได้มากการบริจาคครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วงประสบภัยแล้งและเป็นสถานที่เก็บกักน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและเป็นอีกหนึ่งโครงการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของพฤกษา เรียลเอสเตท เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนที่บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

เป็นการเสริมขีดความสามารถให้กับโครงการสระเก็บน้ำพระราม9ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น