เช็กเลย! คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี!

ภาพจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เช็กเลย! คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา สามารถขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ฟรี! ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 63

ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง?
1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
4. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กก. ต่อตารางเมตร

ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไว้ 4 ล้านโด๊ส (มีจำนวนจำกัด) โดยขอรับวัคซีนได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน ที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม โทร. สายด่วน สปสช. 1330 หรือ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)