“หอมขจรฟาร์ม” พื้นที่เกษตรแนวใหม่ เมื่อ “สวนดุสิต” เป็นมากกว่า “มหาวิทยาลัย”

“หอมขจรฟาร์ม” พื้นที่เกษตรแนวใหม่ เมื่อ “สวนดุสิต” เป็นมากกว่า “มหาวิทยาลัย”

รศ.ดร.ชนะศึก  นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึง HOMKHAJORN FARM หรือ หอมขจรฟาร์ม ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้พัฒนาและต่อยอดมาจาก “โครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ”  ซึ่งใช้พื้นที่ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรมในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดยังเกษตรกรในชุมชน ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย  ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ทำความร่วมมือกับจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างเป็นรูปธรรม

รศ.ดร.ชนะศึก กล่าวต่อว่า  ปัจจุบัน วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ใช้พื้นที่โครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ ริเริ่มโครงการ HOMKHAJORN FARM หรือ หอมขจรฟาร์ม โดยผสมผสานแนวคิดการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ได้เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลให้พฤติกรรมคนในสังคมไทยปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านการทำงาน การใช้ชีวิต โดยเฉพาะด้านการบริโภคอาหาร

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จะเห็นได้จากผู้คนให้ความสนใจ ปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริโภคอาหาร เพื่อป้องกันการรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เน้นทานอาหารที่ปลอดภัย และมีประโยชน์ หอมขจรฟาร์ม  จึงเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการเกษตรที่ได้ผลผลิตจากต้นแบบแปลงเกษตรที่ปลูกพืชผักแบบไม่มีสารเคมีตกค้าง โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็นต้นแบบพื้นที่เกษตรแห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยรอบวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเป็นพื้นที่จำหน่าย-รับซื้อ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเกษตรกรในราคาเป็นธรรม

“หอมขจรฟาร์ม” ชื่อนี้มีความหมาย แฝงไปด้วยความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัย เพราะตั้งชื่อจาก ดอกขจร ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมรัญจวน  ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ทั้งหมด 4 ประเภท คือ Homkhajorn Garden พื้นที่เปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมสำหรับการเกษตร, Homkhajorn Cosmetic ผลผลิตทางการเกษตร นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ภายใต้มาตรฐาน GMP,  Homkhajorn Food and Beverage ผลผลิตทางการเกษตร นำมาแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพตามสไตส์สวนดุสิต Homkhajorn Seed and seedling โครงการขยายพันธุ์ โดยเพาะต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ เพื่อจัดจำหน่ายพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ

จึงอยากให้เชื่อมั่น ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอัตลักษณ์ด้านอาหาร และมีโรงงานแปรรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม GAP (Good Agriculture Practices)  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์หอมขจรฟาร์ม จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมี  พร้อมส่งมอบสิ่งดีๆ กลับสู่สังคมอย่างแน่นอน