เปิด 3 สินเชื่อ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหลังหมดโควิด-19

เปิด 3 สินเชื่อ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหลังหมดโควิด-19

สินเชื่อ ธ.ก.ส. – เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข่าว ธ.ก.ส. มีมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในวงเงินกว่า 170,000 ล้านบาท ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยเกษตรกรให้สามารถกลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน และทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง

โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2564 ประกอบด้วย

1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan) วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปีในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี)

2. สินเชื่อ New Gen Hug (ฮัก) บ้านเกิด วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี) กรณีค่าลงทุน ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี และในปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR

3. สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit) วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02 555 0555