ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด! ม.สวนดุสิต ผลิต “เมล่อน”ปลอดสารพิษ

ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด! ม.สวนดุสิต ผลิต “เมล่อน”ปลอดสารพิษ
ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด! ม.สวนดุสิต ผลิต “เมล่อน”ปลอดสารพิษ

ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด! ม.สวนดุสิต ผลิต “เมล่อน” ปลอดสารพิษ

ม.สวนดุสิต ผลิต “เมล่อน” – ดร.กชกร  ชำนาญกิตติชัย  ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึง ผลผลิตทางการเกษตรเมล่อนในโรงเรือน ว่า โครงการปลูกเมล่อนในโรงเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ถือเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ เวลา หรือ คน ซึ่งการปลูกเมล่อนในโรงเรือนใช้พื้นที่ของ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จ.ปราจีนบุรี เป็นสถานที่ทำการเพาะปลูก

จึงได้ส่งพนักงานของบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จำนวน 2 คน ไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ณ Texas Farm       จ.พิษณุโลก โดยมีอาจารย์ณรงค์ บุญมี และ อาจารย์สุมาลา บุญมี เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนกระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการเก็บผลผลิตเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือนเศษ ซึ่งผลที่ได้รับเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก

ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.)

ดร.กชกร  กล่าวต่อว่า เมล่อนสวนดุสิต เป็นสายพันธุ์กรีนเน็ต เพาะปลูกง่าย ทนต่อโรค ผลเมล่อนรูปทรงกลม ผิวตาข่ายแต่ไม่นูน เนื้อสีเขียว รสหวานจัด กรอบ อร่อย และเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ยอดฮิตที่นิยมปลูกกันในท้องตลาด เน้นการปลูกแบบปลอดสารพิษ และพิถีพิถัน ดูแลอย่างประณีตตามแบบ “วัฒนธรรมสวนดุสิต”  1 ลูก ต่อ 1 ต้น  จึงมั่นใจในคุณภาพและได้ผลผลิตพร้อมจัดจำหน่ายทั้งหมด 182 ลูก ซึ่งล่าสุดได้ถูกจับจองไว้หมดแล้ว

ภารกิจในครั้งนี้  นอกเหนือจากรายได้ที่ได้จากการจัดจำหน่ายแล้ว  หัวใจสำคัญของการปลูกเมล่อนในโรงเรือน คือ การทำงานเชิงบูรณาการทั้งในด้านองค์ความรู้ บุคลากรภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย       สวนดุสิต โดยเฉพาะการนำศักยภาพของบุคลากรออกมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่าและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนในอนาคต มีแผนขยายเพิ่มให้มากขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ทางการเกษตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคมทางการเกษตรอินทรีย์ ไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมและผลผลิตทางการเกษตรต่อไป