พม. ร่วม 10 หน่วยงาน พัฒนา-ยกระดับการฝึกอาชีพ สร้างอาชีพใหม่หลังโควิด-19

interior of a storage warehouse with shelves full of goods and forklifts in action. 3d image render.

พม. ร่วม 10 หน่วยงาน พัฒนา-ยกระดับการฝึกอาชีพ สร้างอาชีพใหม่หลังโควิด-19

สร้างอาชีพใหม่หลังโควิด – เว็บไซต์ รัฐบาลไทย เผยแพร่ข่าว กระทรวง พม. บูรณาการความร่วมมือ 10 หน่วยงาน พัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพใหม่
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ “อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19” ณ โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน และขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการประชุมฯ ได้เร่งให้มีการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ผ่านมิติการทำงานใหม่ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของ 10 หน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เน้นการช่วยเหลือดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงแรงงานเน้นการพัฒนาอาชีพ ทักษะฝีมือ สถาบันการศึกษาส่งเสริมความรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีของสังคม โดยถือว่าเป็นการสร้างทุนมนุษย์ร่วมกันของทุกหน่วย

นอกจากนี้ ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพสตรีและครอบครัว