การรถไฟฯ เปิดเดินขบวนรถทางไกล-ชานเมืองอีก 106 ขบวน

การรถไฟฯ เปิดเดินขบวนรถทางไกล-ชานเมืองอีก 106 ขบวน

การรถไฟฯ – เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศความพร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมืองอีก 106 ขบวน

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมืองและทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารทางไกล ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น เพิ่มเติมจำนวน 106 ขบวน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนปรนการเดินทาง ระยะที่ 3 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประกอบด้วยขบวนรถโดยสารทางไกล เปิดให้บริการ ไป-กลับจำนวน 20 ขบวน แบ่งเป็นสายเหนือ จำนวน 4 ขบวนคือ ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 7 ที่ 8 และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 และที่ 10 เส้นทางไป-กลับกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ -กรุงเทพฯ /สายตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ขบวน ไป-กลับ คือขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23 ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 71 /72 เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/24 เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย-กรุงเทพฯ /สายใต้

จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 เส้นทางกรุงเทพฯ – ชุมทางหาดใหญ่ -กรุงเทพฯขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37 /38 เส้นทางกรุงเทพฯ – สุไหงโกลก -กรุงเทพฯ และขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43 เส้นทางกรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี โดนขบวนรถที่ 31 และ 37 งดให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว และขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40 เส้นทางสุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ สำหรับขบวนรถที่ 32 และ 38 งดให้บริการรับ–ส่ง ผู้โดยสารที่ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

สำหรับขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น เปิดให้บริการเดินรถไป-กลับ จำนวน 88 ขบวนแบ่งเป็นสายเหนือ ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 15 ขบวน /สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 12 ขบวน /สายใต้ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 18 ขบวน /สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดา จำนวน 15 ขบวน /สายแม่กลอง – บ้านแหลม ขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 6 ขบวน /สายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ขบวนรถธรรมดา จำนวน 22 ขบวน

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้ขยายระยะเวลาให้บริการขบวนรถโดยสารพิเศษ ที่ 9051/9052 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ขบวนรถโดยสารพิเศษ ที่ 9071/9072 เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ และขบวนรถโดยสารพิเศษ ที่ 9075/9076 เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย – กรุงเทพฯ ขยายเวลาให้บริการเพิ่มอีก 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การดำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด–19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน / นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน) และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ

หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง และจะดำเนินการติดตั้งแอพพลิเคชั่น (application) “ไทยชนะ” ที่สถานีและบนขบวนรถ เพื่อใช้ควบคุมการเข้าออกของผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่าน Check-in และ Check-out จากแอพพลิเคชั่นดังกล่าวผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถโดยสารทางไกล สามารถจองล่วงได้ 30 วัน ก่อนเดินทาง โดยจะเริ่มเปิดจองตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป