“บางแสน นิวนอร์มอล” เปิดหาดเต็มรูปแบบ พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกัน #โควิด19

“บางแสน นิวนอร์มอล” เปิดหาดเต็มรูปแบบ พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกัน #โควิด19

บางแสน – เพจ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความ หาดบางแสนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยโพสต์ระบุว่า

“BangSaen New normal เที่ยวบางแสนวิถีใหม่ นักท่องเที่ยวใส่ใจให้ความร่วมมือ” 

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่าน ปฏิบัติตามหลักดังนี้ 

สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อต้องออกนอกบ้านหรือขณะอยู่ในสถานที่สาธารณะชายหาดทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดการติดเชื้อโรค 

รักษาระยะห่างตามแนวนโยบายสาธารณสุขหรือ Social Distancing อย่างเคร่งครัด ไม่ควรรวมกลุ่มหรืออยู่ใกล้ชิดกัน ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

เมื่อมีอาการไข้ ไอ หรือจาม ให้งดออกนอกบ้าน และควรดูแลตนเอง ไม่ใกล้ชิดกับเด็กและผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว 

งดการสูบบุหรี่บริเวณชายหาดบางแสนในทุกกรณี 

งดเว้นการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมทุกชนิดบนชายหาด รวมถึงห้ามทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดบางแสน 

งดเว้นการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนพื้นที่ชายหาดบางแสน 

ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอก่อนการรับประทานหรือหยิบจับอาหารทุกครั้ง 

ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมปฏิบัติตามแนวทาง “New Normal” เรียนรู้วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น 

ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และหากมีข้อปฏิบัติใดเพิ่มเติมทางเทศบาลเมืองแสนสุขจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป