คกก. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพิ่ม 7 โรคใน พ.ร.บ. ฉบับใหม่

interior view of a steel factory,steel industry in city of China.

คกก. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพิ่ม 7 โรคใน พ.ร.บ. ฉบับใหม่

เพิ่ม 7 โรคใน พ.ร.บ. ฉบับใหม่ – เว็บไซต์ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ข่าว คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพิ่มรายชื่อโรคที่เกิดจากการทำงาน 5 โรค และโรคจากสิ่งแวดล้อม 2 โรค ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ป้องกันและลดการเจ็บป่วยของประชาชน

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุบัญญัติ 4 ฉบับ ในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เพื่อให้กลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ขึ้น ลดการเกิดโรค ลดความรุนแรง ลดความพิการ และลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

โดยฉบับที่ 1 รายชื่อโรคจากการประกอบอาชีพ  5 โรค ได้แก่ โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว โรคจากฝุ่นซิลิกา โรคจากภาวะอับอากาศ โรคจากแอสเบสตอส (ใยหิน) หรือโรคมะเร็งจากแอสเบสตอส (ใยหิน) และโรคหรืออาการสำคัญของพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช

ฉบับที่ 2 รายชื่อโรคจากสิ่งแวดล้อม 2 โรค ได้แก่ โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว และโรคที่เกี่ยวเนื่องอาการจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ไมครอน

ฉบับที่ 3 หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการหายใจ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน รวม 2,992 รายประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการสอบสวนเหตุสงสัย ว่าเจ็บป่วยจากการทำงานหรือมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งหน่วย

และ ฉบับที่ 4 บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายฉบับนี้

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อนุบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ จะทำให้กลไกการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.นี้ครบถ้วนมากขึ้น เพราะที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน 2562 ได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ภายใต้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อ 5 มีนาคม 2563 นอกจากนั้น ในระดับจังหวัด ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นเลขานุการ โดยจัดตั้งแล้ว 74 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อมีการประกาศรายชื่อโรคและมีการแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ จะสามารถเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2557-2561 พบว่ามีจำนวนรวม 10,463 คน ที่พบบ่อย 5 ลำดับแรก คือ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก โรคผิวหนังจากการทำงาน โรคจากสาเหตุทางกายภาพ โรคจากสารเคมี และโรคระบบทางเดินหายใจจากการทำงาน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสถิตินี้ยังมีจำนวนน้อยกว่าที่ควรเป็นเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยง ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงได้ผลักดันมาตรการทางกฎหมาย เพื่อสร้างระบบตรวจจับโรคที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ผ่านพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นมา