พิษโควิด! ทำคนไทยเสี่ยงตกงาน 8.4 ล้านคน เด็กจบใหม่ 5.2 แสนคน หางานยาก

ภาพจาก มติชนออนไลน์

พิษโควิด! ทำคนไทยเสี่ยงตกงาน 8.4 ล้านคน เด็กจบใหม่ 5.2 แสนคน หางานยาก

วันที่ 28 พ.ค. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยว่า ไตรมาส 1/2563 พบการจ้างงาน 37.4 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.7% ขณะที่อัตราว่างงานมีจำนวน 3.9 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.03% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 0.92%

จากการประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงาน พบว่า แรงงานมีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างทั้งสิ้น 8.4 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงาน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.แรงงานในภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีประมาณ 3.9 ล้านคน (ไม่รวมสาขาการค้าส่ง และการค้าปลีก) จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการท่องเที่ยวในประเทศ ประมาณ 2.5 ล้านคน

2. แรงงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ก่อนโควิด-19 จากสงครามการค้า และต่อเนื่องมาจนถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมจากทั้งหมด 5.9 ล้านคน คาดว่า มีผู้ได้รับผลกระทบ 1.5 ล้านคน

3. การจ้างงานในภาคบริการอื่นที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว ในกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐจากการปิดสถานที่ เช่น สถานศึกษา หรือสถานที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก เช่น ตลาดสด สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า ซึ่งกลุ่มนี้มีการจ้างงานจำนวน 10.3 ล้านคน คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 4.4 ล้านคน 

นอกจากนี้ ยังมีแรงงานภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาตั้งแต่กลางปี 2562 และต่อเนื่องถึงไตรมาส 1 /2563 คาดว่าจะมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั้งสิ้น 6 ล้านคน

ทั้งนี้ คาดว่าผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และปัญหาภัยแล้งต่อการจ้างงาน การว่างงาน จะปรากฏผลชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 2 และชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี คาดว่าในปี 2563 อัตราการว่างงานจะอยู่ในช่วงร้อยละ 3-4 หรือตลอดทั้งปีมีผู้ว่างงานไม่เกิน 2 ล้านคน และประเด็นที่ต้องติดตามคือ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม คาดว่าจะมีแรงงานจบใหม่เข้าสู่ตลาดประมาณ 520,000 คน ซึ่งอาจไม่มีตำแหน่งงานรองรับ