ธ.ออมสินขอ ‘เบี้ยตรากตรำ’ ให้พนักงาน-ลูกจ้าง ที่ทำงานหนักช่วงโควิด-19

ธ.ออมสินขอ ‘เบี้ยตรากตรำ’ ให้พนักงาน-ลูกจ้าง ที่ทำงานหนักช่วงโควิด-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายปริญญา เนียมปูน รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนา คารออมสิน และกรรมการสหภาพฯ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอความอนุ เคราะห์พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (เบี้ยตรากตรำ) ให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ซึ่งได้ตรากตรำทำงานหนักเพื่อรองรับมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงการคลังออกมาเพื่อดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน เล็งเห็นถึงภารกิจต่างๆ ที่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ต้องให้บริการประชาชนนอกเหนือจากภารกิจปกติของธนาคาร และยังสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 จากการที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการที่สาขาเป็นจำนวนมาก จึงได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (เบี้ยตรากตรำ) จำนวน 2 เท่าของเงินเดือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใด ทางสหภาพแรงงานฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบโดยเร็วต่อไป