กพท. ขยายเวลา ระงับการบินเข้าไทย ต่อเนื่องถึง 30 มิ.ย. 63

กพท. ขยายเวลา ระงับการบินเข้าไทย ต่อเนื่องถึง 30 มิ.ย. 63

ขยายเวลางดบิน – เว็บไซต์ ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข่าว สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสาร ทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 23.59 น. (จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 63 เวลา 23.59 น.)

ยกเว้นอากาศยานราชการ หรือที่ใช้ในราชการทหาร อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา และอากาศยานขนส่งสินค้า

การอนุญาตการบินที่ กพท. ได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตามที่ประกาศกำหนดนั้น ให้เป็นอันยกเลิก

ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้รับการยกเว้น จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน