ผู้ว่าการสตง.สั่งเช็กอปท.เชียงราย พบทุจริตเบิกโอที แต่ชื่อโผล่รับรางวัลสถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จังหวัดเชียงราย ตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2559 โดยมีการแจกรางวัลที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ในงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า แต่ล่าสุดได้รับการร้องเรียนว่า อปท.บางแห่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา สตง.ได้ชี้มูลความผิดตามมาตรา 46 พ.ร.บ.ตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากตรวจสอบทุจริตการเบิกค่าล่วงเวลา ทั้งนี้หากพบว่ามีข้อเท็จจริงปรากฏ สตง.จะทำหนังสือทักท้วงถึงสถาบันพระปกเกล้าให้ทบทวนการแจกรางวัล ซึ่งมีทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนมาก

นายพิศิษฐ์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ สตง.ในส่วนกลางได้รับเชิญจากสถาบันพระปกเกล้าให้ทำหน้าที่กรรมการประเมินคุณภาพของ อปท. แต่ยอมรับว่าในการทำหน้าที่มีการตั้งเงื่อนไขหลายประการ เพื่อให้ อปท.บางแห่งผ่านการประเมิน และเชื่อว่าผู้บริหารสถาบันและกรรมการบางส่วนพยายามจะแจกรางวัลประจำปีให้ได้ตามเป้าหมาย แม้บางเงื่อนไขมีการทักท้วงจาก สตง. ที่สำคัญยังมีปัญหาจากการติดตามตรวจสอบกรณีที่ อปท.บางแห่งในจังหวัดตรังได้รับเงินรางวัลกว่า 10 ล้านบาท แต่มีการนำงบประมาณไปใช้สร้างสนามกีฬาโดยไม่มีความคุ้มค่าแต่อย่างใด

รายงานข่าวจากคณะกรรมการประเมินรางวัลรายหนึ่งระบุว่า ในการประชุมเพื่อประเมินมีการทักท้วงแล้ว แต่ไม่ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ สำหรับ อปท.ที่ได้รับรางวัล ไม่ควรมีปัญหาจากการชี้มูลการทุจริต แม้ว่าผลสรุปในการตรวจสอบจะยังไม่มีข้อยุติในภายหลัง

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย อดีต สปช.ด้านปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การแจกรางวัลดังกล่าวต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี เน้นความโปร่งใส มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า หากมีการตรวจสอบพบคณะกรรมการต้องทักท้วงเนื่องจากรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้ามุ่งเน้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชาติตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

ที่มา มติชน