พาณิชย์หนุนเอกชนผลิตสินค้านวัตกรรม “สุวิทย์” มอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้ง IDE Center คาดก.พ. 60 เปิดบริการ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise Center) หรือ IDE Center เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นายสุวิทย์ กล่าววว่า ศูนย์นี้จะช่วยรวบรวมแนวโน้มนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในโลก แล้วมาบอกต่อกับผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการและขายได้ โดยเน้นในสินค้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) คืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต รวมถึง 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมดิจิตอล

นายทศพล ทังสุบุตร รักษาการอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์ คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในส่วน IDE Center จะมีทีมงานนักวิจัยในสาขาต่างๆ เข้ามาทำงาน และจะทำการตรวจค้น สืบค้น ดูแนวโน้มการจดสิทธิบัตรต่างๆ ในโลกว่า แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะไปทางไหน โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม

“เมื่อมองเห็นลู่ทางการพัฒนาสินค้าและบริการแล้ว จะผลักดันให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและแนวคิดไปต่อยอดผลิตสินค้าและบริการ ขั้นตอนนี้จะมีการเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีนโยบายในการสนับสนุนนวัตกรรมด้วย เมื่อผลิตเป็นสินค้าได้แล้วก็จะผลักดันให้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และนำไปสร้างโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศต่อไป”

 

ที่มา มติชน