กระทรวงศึกษาฯ กำหนดแนวทาง “การศึกษาทางไกล” ช่วยนักเรียนเข้าถึงการเรียนการสอน

กระทรวงศึกษาฯ กำหนดแนวทาง “การศึกษาทางไกล” ช่วยนักเรียนเข้าถึงการเรียนการสอน

การศึกษาทางไกล – เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่ข่าว กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกล เพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคน สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 (1 เม.ย.-17 พ.ค. 63) เตรียมความพร้อม จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลฯ สำรวจความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกล รวบรวมสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ

ระยะที่ 2 (18 พ.ค.-30 มิ.ย. 63) ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยระดับปฐมวัย-ม.ต้น ใช้ระบบทางไกลผ่าน DLTV และระดับ ม.ปลาย ใช้การสอนด้วยวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ และระบบออนไลน์ ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา

ระยะที่ 3 (1 ก.ค. 63-30 เม.ย. 64) จัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับระดับปฐมวัย-ม.ปลาย ในวันที่ 1 ก.ค.-30 พ.ย. 63 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ธ.ค. 63-30 เม.ย. 64 หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ให้ระดับปฐมวัย-ม.ต้น ใช้ระบบทางไกลผ่าน DLTV และระดับ ม.ปลาย ใช้การสอนด้วยวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ และระบบออนไลน์ ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา แต่หากคลี่คลายแล้วให้ทุกระดับชั้นเน้นการเรียนการสอนแบบปกติ แต่ให้เว้นระยะห่างทางสังคม และให้มีแผนเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการจังหวัด

ระยะที่ 4 (1 เม.ย.-15 พ.ค. 64) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2VybkHB