เตือนนายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวประมง-แปรรูปสัตว์ ไปต่ออายุใบอนุญาต ช้าเจอจับ-ปรับเป็นแสน

กรมการจัดหางานเตือนนายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมาในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในปี 2559 มาจดทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเลและกรุงเทพมหานครอีก 1 แห่ง หากพ้นกำหนด จะดำเนินการตรวจสอบ ปราบปรามอย่างเข้มงวด พบกระทำผิดถูกจับ ปรับเป็นแสน

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดจดทะเบียน ต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในกิจการประมงทะเลและ แปรรูปสัตว์น้ำ (รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี) ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในปี 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ที่ให้ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานออกไปจนถึง 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม โดยได้เปิดจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 โดยนายจ้างจะต้องพาแรงงานต่างด้าวฯ ไปจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงาน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1) นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวฯ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเล และที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

2) แรงงานต่างด้าวฯ ตรวจสุขภาพ และทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3)  รายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ณ ที่ทำการปกครอง

4) ขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานครในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ใบอนุญาตสิ้นสุดในปี 2559 ในกิจการประมงทะเล จำนวน 21,557 คน กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 54,591 คน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2559 มีแรงงานมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ในกิจการประมงทะเลจำนวน 2,593 คน แบ่งเป็นสัญชาติกัมพูชา 996 คน ลาว 58 คน    เมียนมา 1,539 คน นายจ้าง จำนวน 614 ราย กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 1,405 คน แบ่งเป็นแรงงาน 1,403 คน ผู้ติดตาม 2 คน เป็นกัมพูชา 34 คน ลาว 3 คน เมียนมา 1,368 คน นายจ้าง 116 ราย

นายสิงหเดชกล่าวอีกว่า การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำในครั้งนี้เป็นกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในปี 2559 เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการเปิดจดทะเบียนใหม่แต่อย่างใด จึงขอย้ำนายจ้างว่าอย่ารีรอรีบพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดการจดทะเบียนฯ จะตรวจสอบปราบปรามดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทํางานจะมีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์