แบงก์กรุงเทพ ครองตำแหน่ง Bank of the Year 2020 เป็นครั้งที่ 14

ธนาคารกรุงเทพ ครองตำแหน่ง Bank of the Year 2020 จากวารสารการเงินธนาคาร เป็นครั้งที่ 14

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศยกย่องจากวารสารการเงินธนาคาร ครองตำแหน่ง ‘ธนาคารแห่งปี 2563 หรือ Bank of the Year 2020’ นับเป็นครั้งที่ 14 ที่ธนาคารกรุงเทพ สามารถคว้าตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่มีการประกาศรางวัลเมื่อปี พ.ศ. 2528

สำหรับในปี 2562 ธนาคารกรุงเทพสามารถสร้างกำไรสุทธิได้สูงเป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 35,816.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% จากปีก่อน มีกำไรต่อหุ้นสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 18.76 บาท และมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value) 225.36 บาท สูงเป็นอันดับ 1 เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 8.14% เพื่อเสริมสร้างระดับสำรองของธนาคารให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นตามหลักความระมัดระวัง และรักษาระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุน (BIS) ขั้นที่ 1 สูงเป็นอับดับ 3 ถึง 17.01%

สำหรับนโยบายในปี 2563 ธนาคารยังคงยึดมั่นแนวที่มุ่งสนับสนุนลูกค้าให้เข้มแข็ง พร้อมรับมือการแข่งขันและความท้าทายรอบด้าน เพื่อให้ลูกค้าเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ธนาคารให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างประโยชน์ต่อยอดจากเครือข่ายพันธมิตร เพื่อความพร้อมทุกด้านในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยก้าวสำคัญในปี 2563 คือการเข้าซื้อกิจการธนาคารเพอร์มาตา ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดของทรัพย์สินรวมอยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศอินโดนีเซีย มีสาขากว่า 300 แห่ง ใน 62 เมืองทั่วประเทศอินโดนีเซีย และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

10 อันดับ ‘ธนาคารแห่งปี 2563 หรือ Bank of the Year 2020’

อันดับ 1 ธนาคารกรุงเทพ
อันดับ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์
อันดับ 3 ธนาคารกสิกรไทย
​อันดับ 4 ธนาคารธนชาต
อันดับ 5 ธนาคารทิสโก้
อันดับ 6 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อันดับ 7 ธนาคารเกียรตินาคิน

อันดับ 8 ธนาคารกรุงไทย
อันดับ 9 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

อันดับ 10 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
อันดับ 11 ธนาคารทีเอ็มบี
อันดับ 12 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
อันดับ 13 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย