สอวช. ระดมประดิษฐ์ Face shield ส่งโรงพยาบาลขาดแคลน จังหวัดชายแดนใต้

สอวช. ระดมประดิษฐ์ Face shield  ส่งโรงพยาบาลขาดแคลน จังหวัดชายแดนใต้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ปัจจุบันแพร่กระจายไปทั่วโลก และยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยในประเทศไทยเอง มีการติดตามเฝ้าระวัง และออกมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อหยุดยั้งเชื้อดังกล่าวกันอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ระดมกำลังแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์ จัดหาเวชภัณฑ์ และของใช้จำเป็นของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นเสมือนด่านหน้าปะทะเชื้อ ดูแลรักษาผู้ป่วยจากไวรัสร้าย

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จึงได้ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ และร่วมกันประดิษฐ์ Face shield จำนวน 200 ชิ้น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19

โดยเบื้องต้นได้นำส่งให้กับโรงพยาบาลปัตตานี  จ.ปัตตานี  และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์               จ.นราธิวาส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว