อย. ประกาศเพิกถอนใบรับจดแจ้ง “แอลกอฮอล์ เจล” 24 ยี่ห้อ มีแบรนด์ไหนบ้าง เช็กเลย!

อย. ประกาศเพิกถอนใบรับจดแจ้ง “แอลกอฮอล์ เจล” 24 ยี่ห้อ มีแบรนด์ไหนบ้าง เช็กเลย!

แอลกอฮอล์ เจล – เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ประกาศเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70% โดยปริมาตร จำนวน 24 รายการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ขายในท้องตลาด จะมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70%

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและให้เรียกเก็บคืนเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จ่านวน 24 รายการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอาง และต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70 %โดยปริมาตร ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย.จึงได้เพิกถอนใบรับจดแจ้ง และให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เจลล้างมือดังกล่าว ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 153/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิกถอน มีรายชื่อดังนี้