บขส. ประกาศหลักเกณฑ์ คืน-เลื่อนตั๋วเดินทางช่วงสงกรานต์ได้ไม่หักค่าธรรมเนียม

ภาพจาก มติชนออนไลน์

บขส. ประกาศหลักเกณฑ์ คืน-เลื่อนตั๋วเดินทางช่วงสงกรานต์ได้ไม่หักค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดให้ประชาชนที่จองตั๋วรถโดยสารของ บขส. ล่วงหน้า เดินทางในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 สามารถขอคืนตั๋ว และเลื่อนตั๋วเดินทางได้ 90 วัน จากช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นเดือนกรกฎาคม 2563 โดยไม่หักค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้โดยสารที่ประสงค์เลื่อนการเดินทาง สามารถขอเลื่อนตั๋วได้ 90 วัน โดยต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อเลื่อนการเดินทางแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้
2. การคืนตั๋วโดยสาร ผู้โดยสารต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอคืนต่อพนักงานขายตั๋ว ก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
3. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเดินทางโดยใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และชำระเงินส่วนต่างเกินจากสิทธิที่ได้รับจำนวน 500 บาท ให้ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าโดยสาร ณ ช่องจำหน่ายตั๋ว ของ บขส. โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูล 15 วัน จากนั้นจะโอนเงินส่วนที่ชำระเกินเข้าบัญชีของผู้ยื่นคำร้องต่อไป

ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วและเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง