นายกสมาคมอุรเวชช์ เผยข้อสมมติฐาน “ช่วง เม.ย. 63-มี.ค. 64 ไทยจะมีผู้ติดเชื้อโควิด 2 แสนคน”

นายกสมาคมอุรเวชช์ เผยข้อสมมติฐาน “ช่วง เม.ย. 63-มี.ค. 64 ไทยจะมีผู้ติดเชื้อโควิด 2 แสนคน”

โควิด-19 – เมื่อวันที่ 19 มี.ค. เว็บไซต์ สมาคมอุรเวชชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เผยแพร่ สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง เดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่า

ด้วยสมมติฐาน

 1. ประเทศไทยอยู่ในระยะที่คนติดเชื้อโควิด-19 1 คน แพร่เชื้อให้คนรอบข้างได้ 1.6 คน ดังนั้น ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ถึง มีนาคม 2564 จะมีผู้ติดเชื้อในไทย 200,000 คน
 2. สภาพอากาศจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2563 และช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงมกราคม 2564
 3. นับจากนี้เมื่อได้รับเชื้อไปแล้วจะมีผู้ที่แข็งแรงดีไม่แสดงอาการหรือยังไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย 80% อีก 20% จะเป็นผู้ที่แข็งแรงดีหรือมีปัจจัยเสี่ยงแต่ป่วย
 4. การป่วยจะรุนแรงน้อย 80% ปานกลาง 15% และรุนแรงมาก 5%
 5. นับจากนี้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจะอยู่ในกรุงเทพฯ 50% จากมาตรการปิดกรุงเทพฯ ที่เหลือกระจายอยู่ในเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศอีก 12 เขต แบ่งระดับโรงพยาบาลที่ใช้รักษาผู้ป่วยเป็น 3 ระดับคือ
  • ระดับ 3 มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพสูง ดูแลผู้ป่วยรุนแรงมาก 5%
  • ระดับ 2 มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพปานกลาง ดูแลผู้ป่วยปานกลาง 15%
  • ระดับ 1 มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพน้อย ดูแลผู้ป่วยรุนแรงน้อย 80%

เมื่อนำการคาดการณ์จำนวนคนติดเชื้อ จำนวนคนป่วย และจำนวนเตียงรับผู้ป่วยได้ในกรุงเทพฯ จะเป็นดังแบบจำลอง

ที่มา คลิก