กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ สธ. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ให้บุคลากรสู้ COVID-19

กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ สธ. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ให้บุคลากรสู้ COVID-19

กรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะยุติ คือ แพทย์และสัตวแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเทศบาลและท้องถิ่น ผลัดละ 1,500 บาทต่อคน1.1 ส่วนพยาบาล นักวิชาการด้านการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาล เทศบาลและท้องถิ่น ผลัดละ 1,000 บาทต่อคน
  1. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก หมายถึง ค่าตอบแทนบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งละ 1,000 บาทต่อคน
  2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยตามที่เบิกจ่ายจริง คือ กรณีคนต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้เบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และกรณีคนต่างชาติและคนไทยที่มีสิทธิเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลให้เบิกเฉพาะ ในส่วนที่เกินจากสิทธิ
  3. ทั้งนี้สำหรับวิธีการจ่ายเงิน กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นหน่วยงานที่ออกหลักเกณฑ์ในลำดับต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจากกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร. 02 1277000หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

    ที่มา AntiFakeNews