มหาวิทยาลัยแรกในไทย! ยกเลิก เรียนในห้อง ลุยเรียนออนไลน์ หวังลดเชื้อโควิด-19

มหาวิทยาลัยแรกในไทย! ยกเลิก เรียนในห้อง ลุยเรียนออนไลน์ หวังลดเชื้อโควิด-19

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศ ยกเลิกการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายใน 1 สัปดาห์ พร้อมเดินหน้าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 9 (แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19) ให้การเรียนการสอนในห้องเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องสอนเพิ่มเติม สามารถดำเนินการสอนแบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ ให้ทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ การประเมินผลให้เหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละรายวิชา ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับที่ 8

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ดังนั้น สถาบันจึงจัดให้มีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในแบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ นักศึกษา ของพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง และสถาบันการศึกษาอื่นๆ สามารถเข้ามาศึกษาเครื่องมือช่วยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือรับคำปรึกษาแนะนำในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ได้

โดยอาจารย์ นักศึกษา ของพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง และสถาบันการศึกษาอื่นๆ สามารถเข้ามาศึกษาเครื่องมือช่วยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือรับคำปรึกษาแนะนำในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ได้ โดยมีทีม Online Teaching and Learning Service ของสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมให้บริการทุกท่าน โดยสามารถเข้ามาติดตามรายละเอียดได้ที่ www.csc.kmitl.ac.th หรือติดต่อโทร. 02-329-8000 ต่อ 6000 หรือ Line:@KMITL_OTS