สุพรรณบุรี แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 1 ราย เสี่ยงอีก 3 ราย

สุพรรณบุรี แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 1 ราย เสี่ยงอีก 3 ราย

วันที่ 11 มี.ค. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยระบุว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรายงานการสอบสวนโรคระบาดวิทยา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ราย ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้สัมผัสโรคจากผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ ต่อมาตรวจพบว่าติดเชื้อ โดยผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรายดังกล่าว ยังไม่มีอาการป่วยใดๆ และเป็นการติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับเหตุการณ์ ดังนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแจ้งจากสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ข้อมูลว่า ตนได้สัมผัสกับบุคคลที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามผู้สัมผัสดังกล่าว และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่กับบ้าน ติดตามวัดอุณหภูมิ อาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจทุกวันตั้งแต่วันที่พบ ตามกระบวนการติดตามผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากนั้นนำผู้สัมผัส (สงสัยป่วย) ดังกล่าวเข้ามาพักรักษาในห้องความดันลบของโรงพยาบาลและส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

จากการติดตามผู้สัมผัสของผู้ป่วยรายนี้ มีจำนวน 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เก็บตัวอย่างส่งต่อทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด ผลไม่พบสารพันธุกรรมคือไม่ติดเชื้อ ติดตามวัดอุณหภูมิ อาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ ทุกวันตั้งแต่วันที่พบ ขณะนี้ทุกคนไม่มีไข้และอาการเจ็บป่วยใดๆ (อยู่ในระหว่างการติดตามจนครบ 14 วัน) และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้าน มีการจัดการเพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นอย่างดี และอีก 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ติดตามวัดอุณหภูมิ อาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจทุกวันตั้งแต่วันที่พบ ขณะนี้ทุกคนไม่มีไข้และอาการเจ็บป่วยใดๆ (อยู่ในระหว่างการติดตามจนครบ 14 วัน) และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้านเช่นกัน

การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ไม่พบการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันปฏิบัติตนในการป้องกันโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

สามารถค้นหาข้อมูลและติดตามสถานการณ์ได้จาก เว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://ddc.moph.go.th/ และเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี www.spo.moph.go.th/