สธ. เพิ่มรายการโรค-ยา ในโครงการ “รับยาใกล้บ้าน” เผยมี รพ.- ร้านยาร่วมเกินเป้า

สธ. ปรับเพิ่มรายการโรค-ยา ในโครงการ “รับยาใกล้บ้าน” เผยมี รพ.- ร้านยาร่วมโครงการเกินเป้า

รับยาใกล้บ้านสำนักสารนิเทศ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปรับกลยุทธ์ “รับยา ใกล้บ้าน” เพิ่มรายการโรค รายการยา ให้เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างความรอบรู้ประชาชน เผยรอบ 4 เดือน มีโรงพยาบาลและร้านยาร่วมโครงการ เกินเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปี 2563

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในรอบ 4 เดือนปีงบประมาณ 2563 นี้ โครงการรับยาใกล้บ้าน ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยผู้รับบริการในโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 108 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ร้านขายยา ขย.1) จำนวน 889 ร้าน ใน 64 จังหวัด ใบสั่งจ่ายยาทั้งหมด 5,406 ใบสั่ง สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในปี 2563 คือมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง และร้านขายยา 500 แห่ง

อย่างไรก็ตาม ได้ให้โรงพยาบาลปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ อาทิ การขยายไปสู่กลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ เพิ่มจากที่กำหนดไว้ 4 โรคเรื้อรัง คือ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หอบหืด และโรคทางจิตเวช  ปรับปรุงระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลใบสั่งยาระหว่างโรงพยาบาลและร้านยา  จัดระบบการขนส่งยาให้รวดเร็วทันเวลา เพิ่มการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานที่ร้านขายยา เพิ่มร้านยาใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยรับทราบ สนใจ และเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ

“ขอเชิญประชาชนร่วมรับยาใกล้บ้านตามโครงการนี้ เพราะนอกจากจะไม่ต้องรอคิวรับยาที่โรงพยาบาล ลดความแออัดแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงในการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ช่วยประเทศในการควบคุมโรคโควิด 19 อีกทางหนึ่งด้วย” นายแพทย์ยงยศกล่าว

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการระหว่างโรงพยาบาลและร้านยา มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.โรงพยาบาลจัดยารายบุคคลส่งให้ร้านยา 2.โรงพยาบาลจัดสำรองยาไว้ที่ร้านยา และ 3.ร้านยาดำเนินการจัดการด้านยาเอง ซึ่งเป็นยาตัวเดียวกับที่ผู้ป่วยได้รับจากโรงพยาบาล