กปภ. วางมาตรการสู้ภัยแล้ง ลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบ

กปภ. วางมาตรการสู้ภัยแล้ง ลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบ

กปภ. – เว็บไซต์ การประปาส่วนภูมิภาค ได้เผยแพร่ มาตรการรับมือภัยแล้ง ลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบ โดยมี 3 มาตรการดังนี้

1. ด้านแหล่งน้ำดิบ
มุ่งเน้นให้ กปภ.ทุกสาขามีปริมาณน้ำดิบที่มีคุณภาพเพียงพอ ตลอดฤดูแล้ง รวมทั้งมีการสำรวจและประเมินแหล่งน้ำดิบเพื่อทำแผนจัดการแหล่งน้ำ

2. ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ
รักษาปริมาณน้ำดิบที่คงอยู่ให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตลอดฤดูแล้งและจัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งาน

3. ด้านการช่วยเหลือประชาชน
เตรียมพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทั้งในและนอกเขตบริการ