นิด้าโพล เผยผลสำรวจ วัยรุ่นไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์

นิด้าโพล เผย ผลสำรวจวัยรุ่นไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ เหตุสัดส่วนไม่มีแฟนเพิ่มขึ้น

วันที่ 9 ก.พ.  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 – 25 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,263 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อวันวาเลนไทน์ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการมีแฟนของวัยรุ่นไทย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.11 ระบุว่า มีแฟน รองลงมา ร้อยละ 43.55 ระบุว่า ไม่มีแฟน และร้อยละ 1.34 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าใช่แฟนหรือเปล่า และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย ปี 2558 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า มีแฟน มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ไม่มีแฟน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ด้านความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยต่อความสำคัญของวันวาเลนไทน์ พบว่า ร้อยละ 6.02 ระบุว่า มีความสำคัญมากที่สุด ร้อยละ 24.86 ระบุว่า ค่อนข้างมีความสำคัญ ร้อยละ 45.60 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความสำคัญ และร้อยละ 23.52 ระบุว่า ไม่มีความสำคัญเลย และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย ปี 2558 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า มีความสำคัญมากที่สุด ค่อนข้างมีความสำคัญ และไม่ค่อยมีความสำคัญ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ไม่มีความสำคัญเลย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงสิ่งที่วัยรุ่นไทยนึกถึงในวันวาเลนไทน์ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.88 ระบุว่า ดอกกุหลาบ ดอกไม้ รองลงมา ร้อยละ 22.72 ระบุว่า คนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ร้อยละ 13.30 ระบุว่า คนรัก แฟน ภรรยา สามี ร้อยละ 11.88 ระบุว่า ไม่นึกถึงอะไรเลย ร้อยละ 9.98 ระบุว่า ความรัก การดูแลเอาใจใส่ การมอบสิ่งดีๆ ให้กัน ร้อยละ 9.26 ระบุว่า ช็อกโกแลต ร้อยละ 1.43 ระบุว่า หัวใจ สีชมพู และ ร้อยละ 0.55 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว ขนมหวาน ศิลปิน/ดาราที่ชื่นชอบ และความเชื่อทางศาสนาคริสต์

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย ปี 2558 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ดอกกุหลาบ ดอกไม้ คนรัก แฟน ภรรยา สามี และไม่นึกถึงอะไรเลย มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า คนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ความรัก การดูแลเอาใจใส่ การมอบสิ่งดีๆ ให้กัน ช็อกโกแลต และหัวใจสีชมพู มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น