เปิด 3 อันดับ “ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ” เดือน ธ.ค. 62 มีอะไรบ้าง เช็กเลย

เปิด 3 อันดับ “ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ” เดือน ธ.ค. 62 มีอะไรบ้าง เช็กเลย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานจำนวนการจัดตั้งธุรกิจใหม่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือนธันวาคม 2562 พบว่ามีจำนวน 3,158 ราย แบ่งเป็น พื้นที่ กทม. 1,003 ราย และภูมิภาค 2,155 ราย ส่วนภาพรวมการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในปี 2562 มี จำนวน 71,485 รายใกล้เคียงกับปี 2561 โดยลดลงประมาณ 1% ตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก

 

ธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุดในเดือนธันวาคม 3 อันดับ ได้แก่ 

  1. ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 287 ราย คิดเป็น 9%

2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 236 ราย คิดเป็น 7%

3. ธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร จำนวน 104 ราย คิดเป็น 3%

เมื่อพิจารณาจำนวนการเลิกของธุรกิจในเดือนธันวาคม 2562 สถานการณ์การเลิกกิจการยังคงเป็นไปตาม
แนวโน้มตามฤดูกาล (seasonal trend) ที่จะสูงขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยในเดือนธันวาคม 2562 มีธุรกิจเลิกกิจการ 5,666 ราย และการจดทะเบียนเลิกสะสมปี 2562 มีจำนวน 16,463 ราย ซึ่งเป็นสถานการณ์ปกติและสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุดในเดือนธันวาคม 3 อันดับ ได้แก่ 

  1. ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 496 ราย คิดเป็น 9%

2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 296 ราย คิดเป็น 5%

3. ธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร จำนวน 151 ราย คิดเป็น 5%