“ลุงตู่” ว่าไง! ปัญหาฝุ่นพิษ สวนดุสิตโพลระบุ ส่วนใหญ่ “ไม่มั่นใจรัฐบาลเลย”

“ลุงตู่” ว่าไง! ปัญหาฝุ่นพิษ สวนดุสิตโพลระบุ ส่วนใหญ่ “ไม่มั่นใจรัฐบาลเลย”

ข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 ม.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง ในช่วงสถานการณ์วิกฤต เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นยังคงน่าเป็นห่วง ในหลายพื้นที่พบปริมาณเกินมาตรฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,376 คน ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

คำถามที่ว่า ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรมีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร?

ผลปรากฏ

อันดับ 1 ออกมาตรการต่างๆ บังคับใช้อย่างจริงจัง เช่น จำกัดปริมาณรถส่วนบุคคล ให้ใช้รถสาธารณะ ห้ามเผาไฟ 33.77% อันดับ 2 ตรวจจับรถทุกประเภทที่มีควันดำ กำหนดเวลาวิ่งของรถบรรทุก 31.36% อันดับ 3 ฉีดน้ำ พ่นละอองน้ำ ทำฝนหลวง 26.97% อันดับ 4 แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน มีระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นแต่ละวัน 24.78% อันดับ 5 ควบคุมการปล่อยควันพิษของโรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้างต่างๆ 16.45%

คำถามที่ว่า ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะแก้ไขสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ได้มากน้อยเพียงใด?

ผลปรากฏ

อันดับ 1 ไม่มั่นใจเลย 52.90% เพราะ ไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้า กระทบต่อสุขภาพของประชาชน ไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ฯลฯ อันดับ 2 ไม่ค่อยมั่นใจ 40.70% เพราะประชาชนต้องดูแลตัวเอง สถานการณ์ฝุ่นยังมีทุกพื้นที่ แก้ไขได้ยาก มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น ฯลฯ อันดับ 3 ค่อนข้างมั่นใจ 4.80% เพราะ รัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยกันอย่างเต็มที่ ฯลฯ อันดับ 4 มั่นใจมาก 1.60% เพราะ มีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับปัญหา ปีที่ผ่านมาสามารถแก้ไขได้ ฯลฯ

 

ภาพประกอบจาก ข่าวสด