มูลนิธิศุภนิมิตฯ รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

มูลนิธิศุภนิมิตฯ รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หรือ World Vision กล่าว ภายหลังรับรางวัลหนึ่งในผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่ารางวัลที่ World Vision ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยของ World Vision โดยนำองค์ความรู้จาก World Vision ซึ่งเป็นองค์กรสากล มาปรับให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในประเทศไทย มุ่งตอบสนองและส่งเสริมทุกๆ พัฒนาการของเด็ก ทั้งเด็กปฐมวัย เด็กในวัยเรียน และการพัฒนาทักษะชีวิตแก่เยาวชน โดยให้ความสำคัญกับเด็กเปราะบางและยากไร้ในประเทศไทย ผ่านการดำเนินโครงการ “อุปการะเด็ก” และโครงการอื่นๆ รวมจำนวน 76 โครงการ ในพื้นที่ดำเนินงาน 42 จังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ

“มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หรือ World Vision ยึดมั่นในคุณธรรมและความเชื่อของคริสเตียน ในการอุทิศตนเพื่อนำความอยู่ดีมีสุขไปสู่ประชากรที่เปราะบางยากไร้ที่สุดทั่วโลก เป็นงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และคนในชุมชนควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ อนามัยและโภชนาการ ชีวิตความเป็นอยู่และการสร้างความตระหนักให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันดูแลและปกป้องคุ้มครองเด็กให้มีชีวิตที่ปลอดภัย รวมไปถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กๆ ด้วย สำหรับการดำเนินงานพัฒนาด้านการศึกษานั้น เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ” ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าว

และว่า ต้องขอขอบคุณผู้อุปการะและผู้บริจาคทุกท่าน ทำให้ในแต่ละปี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หรือ World Vision ได้ดำเนินการสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลกว่า 700 แห่ง ให้เกิดความพร้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก และพร้อมสำหรับการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ อนามัยและโภชนาการที่ดี ทั้งการซ่อม สร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงอาหาร และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน และยังมีการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สามารถอ่านออกเขียนได้ ผ่านการดำเนินงานโครงการอ่านออก เขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตรอ่านออกเขียนได้ทันใจฯ ซึ่งมี คุณถาวร อินทรสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม จ.นครราชสีมา เป็นประธานฯ และมีคณะทำงานที่เป็นเครือข่ายจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคอีสาน เฉพาะในปีที่ผ่านมา มีครูจากโรงเรียนต่างๆ กว่า 450 แห่ง ได้รับการอบรมไปแล้วถึง 2,000 คน ส่งผลให้เด็กนักเรียนระดับประถมมากกว่า 40,000 คน ในชุมชนห่างไกลมีพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนตามเกณฑ์