สุรินทร์เปิดตลาดนัดข้าวหอมมะลิ ขายถึงมือผู้บริโภค หนุนชาวนาพึ่งพาตนเอง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์  นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ชาวนาพบผู้บริโภค  เพื่อให้ชาวนาผู้ผลิตข้าว ได้นำสินค้าข้าว ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากข้าว มาจำหน่ายเพื่อเป็นการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำด้วยนำข้าวสารมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง โดยภาครัฐสนับสนุนการช่วยเหลือการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในระยะที่ราคาข้าวตกต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปี จากผลกระทบต่อเกษตรกรในด้านราคาซื้อขายข้าวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในฤดูการผลิตนี้พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 3 ล้านไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 1.3 ล้านตันข้าวเปลือก

 

นอกจากนี้ จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ได้เสนอแนะวิธีการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และดูแลคุณภาพข้าว เพื่อให้ขายได้ราคาในช่วงการเพิ่มทางเลือกในการจำหน่าย อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับราคาข้าว สร้างอำนาจในการต่อรองราคา ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและมีราคาต่ำ ทำให้เกษตรกรเริ่มหันมาปรับวิธีในการจำหน่ายข้าวเปลือก มาเป็นการพยายามพัฒนาการขายข้าวสารแทน ทั้งการรวมกลุ่มสีข้าวเปลือก และการเปิดตลาดกันค้าขายกันเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง การบรรจุหีบห่อ มีตราสินค้าเป็นของตนเอง ถือว่าเป็นมาตรการที่ดี ขายข้าวในราคายุติธรรม โดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20-30 บาท มีการบรรจุขายตั้งแต่ 1-10 กิโลกรัม ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากคือปริมาณ 5 กิโลกรัม ราคา 115 -135 บาท และแต่เกรดของข้าวสาร ที่เกษตรกรที่นำมาจำหน่ายในพื้นที่ได้ตกลงขายในราคาที่ต่อรองกันได้

201611041456234-20041019171656-768x512

นายประภาส  ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอกาบเชิง กล่าวว่า ในตลาดนัดข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ชาวนาพบผู้บริโภค ก็ยังมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับเรื่อง “วิกฤตข้าว : ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” โดยนายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้ริเริ่มผลักดันวิถีเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์  เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด  ธ.ก.ส. โรงสีข้าว ปราชญ์ชาวบ้าน และภาคประชาชน จะร่วมให้แง่คิดในการพลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   และการจัดนิทรรศการการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อจำหน่ายข้าวสารและสินค้าเกษตรราคาถูกให้ประชาชนผู้บริโภคโดยไม่ผ่านระบบพ่อค้าคนกลาง การให้ความรู้จากหน่วยงานราชการ การแสดงเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

ที่มา มติชนออนไลน์