เตรียมเนรมิตอดีตที่ว่าการอำเภอเก่า 112 ปี เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกช่วงวัย

เตรียมเนรมิตอดีตที่ว่าการอำเภอเก่า 112 ปี เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกช่วงวัย 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ กศน. wow wow เดินหน้านโยบาย 6G ได้แก่ 1. ครูดี Good Teacher 2. สถานที่ดี Good Place 3. กิจกรรมดี Good Activity 4. เครือข่ายดี Good Partnership 5. ความรู้นวัตกรรมดี Good Innovation และ 6. ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยในชุมชน Good Learning Center เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า จังหวัดปราจีนบุรี มีอาคารเก่าแก่นับร้อยปีอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2451 นั้น ถือกำเนิดมาพร้อมกับการจัดตั้งจังหวัดปราจีนบุรี มีอายุจนถึงปัจจุบันคือ 112 ปี โดยปัจจุบันเป็นที่ทำการของ กศน.ปราจีนบุรี ดังนั้นจึงเห็นว่า ควรจะปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็น ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยในชุมชน หรือ Good Learning Center โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของ กศน. เพื่อสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเป็นต้นแบบของประเทศ พัฒนาอาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ เพื่อความภาคภูมิใจและร่วมกันต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยังคงอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมไว้ ซึ่งนอกจากจะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว ยังหวังเป็นต้นแบบให้กับประเทศด้วย

สำหรับกิจกรรมที่จะนำมาบรรจุในศูนย์การเรียนรู้นี้ รมช.ศธ. กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่จะนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพร การทำอาหารเพื่อสุขภาพ การนวด และอื่นๆ นอกจากนี้ จะได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ อาหารพื้นถิ่น การจักสาน งานช่าง งานเกษตร งานศิลปะทุกสาขา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งนี้ จะมีการซ่อมบำรุงอาคารดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและจะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ได้ภายในปี 2563