รู้หรือไม่? ทำงานในองค์กรอาชีพใด มีความสุขมากที่สุด

รู้หรือไม่? ทำงานในองค์กรอาชีพใด มีความสุขมากที่สุด

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 62 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 จำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการมีคะแนนความสุขสูงสุด อยู่ที่ 66.98 คะแนน รองลงมาคือผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ มีคะแนนความสุข 66.34 คะแนน รองลงมาคือผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ ซึ่งมีคะแนนความสุข 62.34 คะแนน และเสมียนมีคะแนนความสุข 60.52 คะแนน