สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม สำหรับความสุขปีใหม่

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม สำหรับความสุขปีใหม่

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า

“โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”

เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 

ที่มา  : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช