BDMS ขานรับนโยบายรัฐ หนุนไทยสู่ศูนย์การบริการด้านสุขภาพ

BDMS ขานรับนโยบายรัฐ หนุนไทยสู่ศูนย์การบริการด้านสุขภาพมั่นใจ รพ.ในเครือฯ พร้อมให้บริการทางการแพทย์มาตรฐานสากลและพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจประกัน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เดินหน้าพัฒนามาตรฐานบริการทางการแพทย์ ผนึกพลังกลุ่มโรงพยาบาลทั้ง 6 กลุ่ม ในเครือรวม 48 แห่ง พัฒนาศักยภาพงานบริการกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกัน พร้อมจัดโครงการ BDMS Insurance Service Awards 2019 เพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้าประกันที่กำลังขยายตัวแบบก้าวกระโดด โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ธุรกิจประกันภัยและทิศทางการพัฒนาการประกันสุขภาพ” ท่ามกลางคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชั้นแนวหน้าของเมืองไทยร่วมงานอย่างคับคั่ง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยและทิศทางการพัฒนาการประกันสุขภาพในครั้งนี้ว่า ธุรกิจประกันภัย ถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่งต่อประชาชนและภาคธุรกิจในการเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยในปี 2561 ประเทศไทยมียอดรวมเบี้ยประกันสุขภาพอยู่ที่ 82,735,872 โดยแบ่งเป็นประกันชีวิต 73,336,160 ล้านบาท และประกันวินาศภัย 9,399,712 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีผลบังคับของทั้งสองประเภทรวมกันมากกว่า 4 ล้านฉบับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าธุรกิจประกันสุขภาพจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในเรื่องการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และการเห็นความสำคัญและความจำเป็นโดยการซื้อประกันสุขภาพภาคสมัครใจมากขึ้นของประชาชน

ด้านนางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ในระดับมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ส่งผลให้มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกัน  และเพื่อสอดคล้องกับภาพรวมของธุรกิจ

ประกันชีวิตของประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลในเครือฯ ต้องมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกัน เช่น การพัฒนาระบบการเรียกร้องสินไหมแบบ electronic หรือ e-Claim & e-Billing, การร่วมมือกับบริษัทประกันในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน

“เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน บริษัทจึงเห็นควรให้จัดโครงการ BDMS Insurance Service Awards 2019 เพื่อให้ทุกโรงพยาบาลในเครือฯ ได้พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกัน และการประสานงานกับบริษัทประกันให้ดียิ่งขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทั้งผู้ป่วยและบริษัทประกัน  ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้โรงพยาบาลในเครือสามารถพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและการบริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนนำผลสัมฤทธิ์ของโครงการมาพัฒนากระบวนการจัดการการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์และการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันของโรงพยาบาลในเครือฯ ต่อไป” นางนฤมล น้อยอ่ำ กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของโครงการ

 “การดำเนินงานของโครงการในครั้งนี้  มุ่งเน้นการมีจริยธรรมในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันและกับบริษัทประกัน พร้อมสร้าง Patient experience ที่ดีกับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกัน เช่น การบริการที่ดีในการเรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาล, การเพิ่มความรวดเร็วในการกลับบ้านให้ผู้ป่วย ทั้งยังพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทประกันเพื่อการเป็น Partnership ที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลในเครือ BDMS ให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันผ่าน ระบบงาน Utilization management ซึ่งมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ป่วยและบริษัทประกันที่เป็นผู้จ่ายเงินแทนให้ผู้ป่วย โดยผู้ป่วยได้รับการตรวจสอบสิทธิ ทราบสิทธิประกันที่รวดเร็ว รับทราบและเข้าใจในสิทธิความคุ้มครองที่พึงได้ ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ หายจากการเจ็บป่วย ได้รับบริการที่ดีและรวดเร็ว โดยโรงพยาบาลมีเป้าหมายสูงสุดคือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย บริษัทประกันสามารถให้ความเชื่อมั่นว่า โรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอสให้การรักษาเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ตามความจำเป็น เหมาะสมและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น”  นางนฤมล น้อยอ่ำ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ เกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการ BDMS Insurance Awards 2019 ทันตแพทย์หญิง จิณหธาน์ ปัญญาศร ผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ และประสานงานประกัน โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ กล่าวถึงรายละเอียดว่า

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ BDMS UM Information Management Awards ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลในเครือฯ มีการพัฒนาเก็บข้อมูล และใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้จัดทำโครงการ BDMS Insurance Service Awards 2019 ขึ้นในปีนี้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันให้ได้รับบริการที่เป็นเลิศ สร้างประสบการณ์ที่ดีเมื่อมาใช้โรงพยาบาลในเครือฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ป่วยและบริษัทประกัน

ปัจจุบัน กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ 25 แห่ง, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช 6 แห่ง, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 1 แห่ง, กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท 5 แห่ง, กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล 6 แห่ง, กลุ่มโรงพยาบาลรอยัลกรุงเทพ (ประเทศกัมพูชา) 2 แห่ง และอื่นๆ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 48 แห่ง โดยโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล Best Insurance Services ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม A  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และ

กลุ่ม B รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

และรางวัล Insurance Process Improvement Project เป็นรางวัลที่ต้องการค้นหา Best Practice ของโรงพยาบาลที่มีวิธีหรือกระบวนการที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นเลิศ สร้าง Patient Experience ที่ดีกับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกบริษัทประกันชั้นนำหลายท่าน โดยโครงการนี้มีผู้ส่งเข้าประกวด 21 โครงการและได้รับการคัดเลือก 9 โครงการ เพื่อนำเสนอโครงการในการประชุม BDMS UM Network Meeting 2019 โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา