โพลดังเผยประชาชนปลื้ม! รัฐบาล “ประยุทธ์ ” แก้ไขปัญหายากจนได้ดีขึ้น

โพลดังเผยประชาชนปลื้ม! รัฐบาล “ประยุทธ์ ” แก้ไขปัญหายากจนได้ดีขึ้น 

ข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. สวนดุสิตโพล ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ในหัวข้อ “ดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562” จากประชาชนทั่วประเทศ 2,469 คน ระหว่างวันที่ 23-30 พ.ย. 62 เมื่อเทียบระหว่างเดือนตุลาคม กับ พฤศจิกายน โดยประเด็นที่ดีขึ้นนั้น ประกอบด้วย ผลงานของรัฐบาล ดีขึ้น จาก 3.79 เป็น 4.30 คะแนน, การบริหารประเทศตามนโยบายที่วางไว้ ดีขึ้น จาก 3.69 เป็น 4.27 คะแนน, ผลงานของนายกรัฐมนตรี ดีขึ้น จาก 3.83 เป็น 4.10 คะแนน, การแก้ปัญหาความยากจน ดีขึ้น จาก 3.12 เป็น 3.41 คะแนน

ส่วนประเด็นที่แย่ลง ประกอบด้วย การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน ลดลงจาก 5.67 เหลือ 5.22 คะแนน, ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ ประชาชนได้รับรู้ ลดลงจาก 5.00 เหลือ 4.88 คะแนน, จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ ลดลงจาก 4.97 เหลือ 4.70 คะแนน, การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยรวม ลดลงจาก 4.57 เหลือ 4.33 คะแนน

การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน ลดลงจาก 4.64 เหลือ 4.43 คะแนน, ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดลงจาก 4.43 เหลือ 4.18 คะแนน, การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ลดลงจาก 4.32 เหลือ 4.08 คะแนน, สภาพของสังคมโดยรวม ลดลงจาก 4.24 เหลือ 4.03 คะแนน, ความมั่นคงของประเทศ/การก่อการร้าย ลดลงจาก 4.36 เหลือ 3.99 คะแนน, การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ลดลงจาก 4.05 เหลือ 3.72 คะแนน, การปฏิบัติตน/ความสามัคคีของนักการเมือง ลดลงจาก 3.83 เหลือ 3.66 คะแนน, ความเป็นอยู่ของประชาชน ลดลงจาก 3.72 เหลือ 3.55 คะแนน, การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ ลดลงจาก 3.97 เหลือ 3.47 คะแนน

การแก้ปัญหายาเสพติด ลดลงจาก 3.58 เหลือ 3.44 คะแนน, การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ลดลงจาก 3.48 เหลือ 3.40 คะแนน, การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลในภาพรวม ลดลงจาก 3.73 เหลือ 3.39 คะแนน, ค่าครองชีพ/เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ ลดลงจาก 3.67 เหลือ 3.35 คะแนน, สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ลดลงจาก 3.54 เหลือ 3.34 คะแนน, การแก้ปัญหาการว่างงาน ลดลงจาก 3.44 เหลือ 3.31 คะแนน, ราคาสินค้า ลดลงจาก 3.48 เหลือ 3.24 คะแนน

สำหรับข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ ประกอบด้วย 39.76 เปอร์เซ็นต์ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง, 30.38 เปอร์เซ็นต์ นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม, 19.27 เปอร์เซ็นต์ ให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย, 16.57 เปอร์เซ็นต์ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาดูแลประชาชน และ 11.51 เปอร์เซ็นต์ นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์