สองมูลนิธิ จับมือ “เปิดพื้นที่” ให้เยาวชนโชว์ทักษะอาชีพและไอเดียธุรกิจ

สองมูลนิธิ จับมือ “เปิดพื้นที่” ให้เยาวชนโชว์ทักษะอาชีพและไอเดียธุรกิจ

หลังจากจับมือร่วมกันดำเนินโครงการ “เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” มาตลอดระยะเวลา 3 ปี ล่าสุด มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ จัดงาน “ลานกิจกรรมอาชีพเยาวชน ปี 3” (Market Place) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่การดำเนินโครงการในปีที่ 3 ได้เสร็จสิ้นลงพร้อมกับความสำเร็จที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และธุรกิจ ให้กับเยาวชนกลุ่มเปราะบาง โดยเปิดพื้นที่บริเวณชั้น 6 ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นลานกิจกรรมให้เยาวชนที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ และอบรมแผนธุรกิจ SMEs จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้มีโอกาสโชว์ทักษะฝีมือและไอเดียการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหารว่างไทยโบราณดีลิเวอรี่ ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นพ่อแม่ลูก ช่างแต่งหน้าแฟนซี ช่างเพ้นต์เล็บ ช่างตัดผมสไตล์วินเทจ ผู้ช่วยทันตกรรม ผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินโครงการ “เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” มาเป็นปีที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้ และความร่วมมือจากสถาบันวิชาชีพชั้นนำกว่า 30 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชนกลุ่มเปราะบางอายุระหว่าง 16-25 ปี ที่มีแนวโน้มไม่ได้ศึกษาต่อ เป็นแรงงานไร้ทักษะ ตกงานหรือขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมภายใต้หลักสูตร ‘Youth Ready for Work for Life’ ขององค์กรศุภนิมิตสากล ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ นำมาปรับใช้เพื่อให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย ที่จะทำให้เยาวชนได้รู้จักและค้นพบความถนัดของตัวเองในการเลือกฝึกทักษะอาชีพเพื่อก้าวเดินบนเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยได้นำร่องดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการดำเนินโครงการฯ มีเยาวชนผ่านการอบรมหลักสูตร ‘Youth Ready Work’ แล้วกว่า 500 คน ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากสถาบันวิชาชีพชั้นนำที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 314 คน ในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มช่างบริการ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเสริมสวย กลุ่มบริการสุขภาพ เป็นต้น ได้รับการจ้างงาน  มีอาชีพ และรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเอง จำนวน 111 คน  ได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 115 คน และศึกษาต่อด้านอาชีพในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 88 คน” ดร.สราวุธ กล่าว

คุณวันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ มูลนิธิซิตี้ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดงานวันแสดงผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านงาน “ลานกิจกรรมอาชีพเยาวชน” เพื่อต่อยอดความสำเร็จของเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมในโครงการฯ ได้จัดแสดงสินค้าจากไอเดียการทำธุรกิจ SMEs และให้บริการด้านอาชีพจากองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา

“เป็นที่น่ายินดีว่าการดำเนินโครงการฯ ปีที่ 3 มีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมูลนิธิซิตี้ รู้สึกยินดีที่เห็นเยาวชนไทยมีความตื่นตัว มีความใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ และหาลู่ทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารซิตี้แบงก์ กล่าว