ตะลึง! จ.สงขลายังมีตำบลไร้ไฟฟ้า 50 ครัวเรือน เผชิญความมืดมิดทุกค่ำคืน

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและสภาพปัญหาของประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 5 ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อหาแนวทางแก้ไขและให้ความช่วยเหลือตามนโยบาย 15 วาระสงขลา สงขลาปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ  และขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการเพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

สำหรับอำเภอเทพามี 7 ตำบล เช่น ตำบลสะกอม เทพา เกาะสะบ้า ปากบาง วังใหญ่ ลำไพล และ ตำบลท่าม่วง  ซึ่งทั้ง 7 ตำบล มีเพียง 1 ตำบล ที่มีหมู่บ้านยังประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ คือบ้านทุ่งหรี่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหญ่ มีประชาชนจำนวนประมาณ 50 ครัวเรือน ต้องเผชิญกับความมืด โดยมีเพียงไฟฟ้าจากตะเกียงเท่านั้นที่ใช้ในการดำรงชีวิต ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างมาก และทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนหมู่ที่ 3 ตำบลวังใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แต่ไม่มีหม้อไฟเป็นของตนเองใช้อาศัยไฟฟ้าโดยการลากสายมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง

จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมตามแนวทางและจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งชุมชนดังกล่าวเคยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และยังปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และกลุ่มแนวร่วมเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่อีกด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ