“แฟลช โฮม ผู้พิการ” สร้างอาชีพผู้ด้อยโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

“แฟลช โฮม ผู้พิการ” สร้างอาชีพผู้ด้อยโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

คุณจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ Country Partner  กลุ่มธุรกิจ แฟลช (FLASH GROUP) ในฐานะผู้ให้บริการด้าน E-Commerce แบบครบวงจร กล่าวว่า แฟลช กรุ๊ป มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า และประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร และสังคม ด้วยเล็งเห็นว่ากลุ่มผู้พิการมีศักยภาพในการทำงานที่ไม่แตกต่างจากคนปกติทั่วไป จึงต้องการสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว  จึงร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี สร้างศูนย์บริการ “Flash Home ผู้พิการ” โดยตั้งใจให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นเสมือนศูนย์การเรียนรู้ด้านการทำธุรกิจขนส่งสินค้าและฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ

คุณจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์

“เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนา Flash Home ผู้พิการ ขึ้นเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสร้างประโยชน์ และคุณค่าร่วมแก่สังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการมาร่วมปฏิบัติงานกับเราในฐานะพนักงานของบริษัท ทำหน้าที่ดูแลงานรับส่งพัสดุต่างๆ โดยเราได้จัดสถานที่ และอุปกรณ์การทำงาน พร้อมทั้งรูปแบบของงานให้เหมาะสมกับผู้พิการ  ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะสัมผัสได้ถึงความมีมาตรฐานในการทำงานของคนกลุ่มนี้ที่เทียบเท่ากับคนปกติทั่วไป ซึ่งที่โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี นี้ถือเป็นสาขานำร่องเป็นแห่งแรก โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายเพิ่มไปยังพื้นที่อื่นต่อไป สำหรับการสร้างอาชีพแด่ผู้พิการถือเป็นการลดช่องว่าง และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม เรามุ่งหวังให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ให้สามารถยืนหยัด และมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างยั่งยืน และมีความสุขตลอดไป” คุณจรัสพักตร์ กล่าว

ด้าน คุณสุเมธ พลคะชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ มีเด็กนักเรียนพิเศษที่พิการทางร่างกาย และเด็กออทิสติกอยู่ประมาณ 170 คน โดยนอกจากทางโรงเรียนจะเป็นทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในตำราให้แก่เด็กๆเหล่านั้นแล้ว ทางโรงเรียนยังมีหน้าที่ส่งเสริมในด้านการสร้างอาชีพ และสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่เด็กๆ ผู้พิการเหล่านั้น ให้พวกเขาสามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวเมื่อสำเร็จการศึกษา

“การสนับสนุนของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ในการเปิดศูนย์บริการ Flash Home ผู้พิการ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ที่สนใจในธุรกิจรับส่งพัสดุ ที่ไม่เคยมีมาก่อน และนับเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่โรงเรียน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนามูลนิธิพระมหาไถ่ ตลอดจนเป็นทุนสนับสนุนเพื่อการดูแลคนพิการในอนาคตต่อไป ต้องขอขอบคุณ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และศักยภาพของผู้พิการ การส่งมอบโอกาสในครั้งนี้นับเป็นการสร้างคุณค่า และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้อย่างยั่งยืนต่อไป” คุณสุเมธ กล่าว