สธ.ห้ามใช้”พืช-สัตว์” 73 รายการทำอาหาร ชี้ไม่ปลอดภัย “ตับอ่อน-ต่อมใต้สมอง-หมวกไต” ห้ามด้วย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 378 พ.ศ.2559 เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร ระบุว่าด้วยปรากฏหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่า สารประกอบหรือกลุ่มสารประกอบในพืชสัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิดไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และไม่ควรนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหาร จึงห้ามใช้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ดังกล่าวในอาหารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (5) แห่งพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 ลงนามโดย นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกลุ่มสารประกอบในพืชสัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามนำมาใช้เป็นส่วนผสมอาหารมี 73 รายการ อาทิ ส่วนที่อาจมีฮอร์โมนต่าง ๆ ในสัตว์ ได้แก่ ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ต่อม หมวกไต ตับอ่อน ต่อมไทมัส รังไข่ อัณฑะ รก คางคก , ในส่วนที่เป็นพืช อาทิ ไคร้เครือ ไก่ฟ้าพญาลอ นกกระทุงใหญ่ กระเช้าถุงทอง กัญชา ลำโพงดอกขาว กระท่อม มะละกอฝรั่ง เห็ดขี้ควาย เห็ดขี้วัว เป็นต้น

คลิกดูรายชื่อทั้งหมดที่นี่

ที่มา : มติชนออนไลน์