10 ทักษะในอนาคตที่แรงงานไทยต้องมี ถ้าไม่มีจะอยู่ยาก เพราะ AI จะเข้ามาแทนที่

10 ทักษะในอนาคตที่แรงงานไทยต้องมี ถ้าไม่มีจะอยู่ยาก เพราะ AI จะเข้ามาแทนที่

สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต หรือ DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการทำวิจัย ภายใต้หัวข้อ “SKILL SET FOR FUTURE WORKFORCE IN THAILAND” เพื่อค้นหาว่าทักษะใด จำเป็นต่อแรงงานในอนาคตของไทย โดยเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้บริหาร และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย

สำหรับ 10 ทักษะที่แรงงานไทยต้องมีในอนาคต หากไม่มีจะไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ อีกทั้งจะถูกงานจาก AI อีกด้วย  นั่นคือ 1. Creativity ความคิดสร้างสรรค์,ทักษะด้านอารมณ์ , 2. Digital Skills ความสามารถด้านดิจิทัล , 3. Quantitative analytical and statistical skill ทักษะการวิเคราะห์ด้านปริมาณ และสถิติ

4.Mind set ความคิดในการปรับตัว , 5. People management skill บริหารจัดการคน , 6. Coding-Logic การคิดเป็นระบบ , 7. Biotech Literacy วิเคราะห์ข้อมูลจากการเคลื่อนไหว , 8. Data Skills การวิเคราะห์ข้อมูล , 9. Internationalization การทำความเข้าใจโลก และ 10. Digital Footprint การเข้าใจทิศทางของดิจิทัล