ซีพีเอฟ สานต่อโครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวัน มอบไก่ไข่พร้อมโรงเรือน

ซีพีเอฟ สานต่อโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน มอบไก่ไข่พร้อมโรงเรือน  200 ตัว พร้อมโรงเรือน แก่ รร. ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น จังหวัดนครพนม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ (Japanese Chamber of Commerce : JCC) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)มอบไก่ไข่ 200 ตัว พร้อมโรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ และอาหารไก่ ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น จังหวัดนครพนม ภายใต้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน หวังให้เด็กในโรงเรียนชนบทได้กินไข่อย่างน้อยปีละ 120 ฟอง โครงการเพื่อสังคมที่ทำต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 ปี ช่วยเหลือเยาวชนในชนบทแล้วกว่า 127 โรงเรียน ครอบคลุม พื้นที่ 40 จังหวัด มูลค่าการสนับสนุนรวมกว่า 28 ล้านบาท นับเป็นแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งไข่ไก่ที่เหลือจากการบริโภค สามารถนำไปจำหน่ายสร้างอาชีพให้เด็กนักเรียนต่อไป

มร. โชอิจิ โอกิวาร่า ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม JCC กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนได้บริโภคไข่ไก่เป็นอาหารกลางวัน และยังเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชประสงค์ที่จะให้ขยายโครงการไปทั่วประเทศ โดยปีนี้ครบรอบ 20 ปีที่ JCC ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินโครงการ ให้การสนับสนุนโรงเรียนไปแล้วรวม 127 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 35,941 คน ครอบคลุม 40 จังหวัด คิดเป็นมูลค่า 28.50 ล้านบาท

“JCC ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารกลางวันนักเรียนที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนให้แข็งแรง และสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน จึงได้สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันมาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญโครงการนี้ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการจากการลงมือปฏิบัติจริง” ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม JCC กล่าว

ด้าน นายวราราชย์ เรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟสนับสนุนการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน 3 ด้าน คือ 1. ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการเลี้ยงและการบริหารจัดการ จัดทำคู่มือการเลี้ยงไก่ไข่สำหรับครูและนักเรียน เพื่อให้เลี้ยงและจัดการได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและการสุขาภิบาล 2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์สัตว์ และอาหารสัตว์ ให้กับโรงเรียนผ่านระบบสมาชิกโครงการ และ 3. ร่วมติดตามโครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่สัตวบาลจะไปเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง สำหรับ 5 ความช่วยเหลือที่ซีพีเอสสนับสนุนแก่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น จังหวัดนครพนมในครั้งนี้ คือ โรงเรือน อุปกรณ์เลี้ยงไก่ ไก่ไข่จำนวน 200 ตัว อาหารไก่ฟรี 60 สัปดาห์ และมีสัตวบาลเข้ามาให้ความรู้เป็นเวลา 1 ปี

“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซีพีเอฟ และสพฐ. น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงห่วงในภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนและเยาวชนมาดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 30 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 777 โรงเรียน โดยเมื่อปี 2543 หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ ซึ่งมีเจตนารมณ์สอดคล้องกัน เข้าร่วมสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 20 แล้ว”

ด้านตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น ด.ช. ธนาธรณ์ โกพล อายุ 12 ปี ศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ผู้รับหน้าที่เลี้ยงไก่ กล่วว่า ได้รับไก่ไข่จากซีพีเอฟเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ไก่ออกไข่เฉลี่ยวันละ 170-180 ฟอง ให้อาหารไก่วันละ 1 มื้อ ทางโรงเรียนนำไข่ไปประกอบอาหารหลากหลายเมนู รับประทานไข่เฉลี่ยสัปดาห์ละ 6 ฟอง “เด็กนักเรียนทั้งหมดมี 166 คน ได้รับประทานไข่เฉลี่ยวันละ 1 ฟอง หากเหลือจะนำไปจำหน่ายราคากิโลกรัมละ 50 บาท มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ จุดเด่นของไข่ในโรงเรือนแห่งนี้ คือ สดใหม่ ปราศจากสารเคมี รายได้จากการขายไข่วันละ 100-200บาท เก็บเข้าสหกรณออมทรัพย์ของโรงเรียนต่อไป”


ด.ช.ธนาธรณ์ บอกต่อว่า ได้รับองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ของซีพีเอฟเป็นอย่างดี สิ่งที่ได้รับในครั้งนี้ นอกจากอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแล้ว ยังได้ทราบถึงวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกต้อง และสุขใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อโรงเรียน