รู้หรือไม่? ทำอาชีพไหน รายได้ดีที่สุด

รู้หรือไม่? ทำอาชีพไหน รายได้ดีที่สุด

จากผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย โดย “คุณมาดี” จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 พบว่า แหล่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือนมากที่สุด คือ อาชีพลูกจ้างระดับผู้จัดการ นักวิชาการ และผู้ฏิบัติงานวิชาชีพ มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 53,974 บาท

รองลงมาคือ ผู้ประกอบธุรกิจของตัวเอง (ยกเว้นการเกษตร), เสมียน/พนักงานขาย/ผู้ให้บริการ, ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต ก่อสร้างและเหมืองแร่, ผู้ถือครองทำการเกษตร (เป็นเจ้าของที่ดิน), ผู้ถือครองทำการเกษตรเช่าที่ดิน/ทำฟรี, คนงานด้านการขนส่งและงานพื้นฐาน, ประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางเกษตร, ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ และคนงานเกษตร ป่าไม้ และประมง

อ่านข่าว  “ป้าตาบอดสู้ชีวิต “ขายขนมปังเลี้ยงชีพมา 20 กว่าปี เผย เกิดมาแล้วต้องสู้ พึ่งตัวเองให้ได้
อ่านข่าว   ปิดดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ – วันอาทิตย์ สัปดาห์นี้ 21-27 ตุลาคม

ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ