เปิด 10 รายชื่อสถานพยาบาลทำฟันฟรี! 21 ตุลาคม 2562 มีที่ไหนบ้าง

เปิด 10 รายชื่อสถานพยาบาลทำฟันฟรี! 21 ตุลาคม 2562 มีที่ไหนบ้าง

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และในปีนี้ ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ รวมไปถึงโรงพยาบาลหลายแห่งจะจัดกิจกรรมทำฟันฟรีให้ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เส้นทางเศรษฐีรวบรวม 10 รายชื่อสถานพยาบาลทำฟันฟรี! มีดังต่อไปนี้ 

  1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  เบอร์โทรศัพท์ (02) 218-8705 (02) 218-8635 ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป ให้บริการตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 16.00 น.  ผู้ใหญ่ 1,500 ราย เด็ก 200 ราย 

2.  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (พญาไท) เบอร์โทรศัพท์ (02) 200-7727, (02) 200-7602 ให้บริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม 

รับผู้ใหญ่ 1,500 ราย เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 06.30 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 15.00 น. 
รับเด็ก 200 ราย เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.00 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 15.00 น. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย กรณีผ่าฟันคุด หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย         – 

3. โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เบอร์โทรศัพท์ (02) 849-6600 ต่อ 2004, 2005
รับผู้ใหญ่ 1,500 ราย เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 06.30 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 15.00 น. 

รับเด็ก 200 ราย เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.00 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 15.00 น. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย กรณีผ่าฟันคุด หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย    

4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  เบอร์โทรศัพท์ (02) 649 – 5000 เปิดให้บริการทำฟันฟรี  ผู้ใหญ่ 500 ราย เด็ก 100 ราย เปิดรับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เริ่มให้บริการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย 

5.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ณ ชั้น 1 อาคารราชสุดา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศัพท์ (02) 926 – 9012,  (02) 926 – 9896  ลงทะเบียนรับคิวบริการ (บริเวณหน้างาน) วันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 07.00 น. (จนกว่าคิวจะครบตามจำนวน)

6.คลินิกบริหาร สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ซอยบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี เบอร์โทรศัพท์
(02) 150 – 5787  เปิดให้บริการเพียง  300 คน ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย  1 คนต่อ 1 การรักษา

เริ่มแจกบัตรคิว : 06.30 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด เวลาให้บริการ : 08.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : คลินิกบริหาร สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ซอยบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

7.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ หน้าอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จ. สงขลา สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ (074) 287 – 620

ให้บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด  ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย – กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยิมยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย 1 คนต่อ 1 การรักษา เริ่มแจกบัตรคิว : ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เวลาให้บริการ : เวลา 08.00 -15.30 น.

8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ (043) 00-9700, (043) 20-2405 ให้บริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ถอนฟัน และขูดหินปูน ฟรี !  ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย   กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย  1 คนต่อ 1 การรักษา เริ่มแจกบัตรคิว : 08.30 น. เวลาให้บริการ : 08.30-12.00 น.สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 

9. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. (053) 94 – 4440-1, (053) 22-2844 ให้บริการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย  1 คนต่อ 1 การรักษา เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 07.00 – 14.00 น. เวลาให้บริการ : เวลา 07.30-14.00 น.

10.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เบอร์โทรศัพท์ (053) 91-3333 ให้บริการตรวจรักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมฟรี  ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย  กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยิมยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย  1 คนต่อ 1 การรักษา เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 07.00-14.00 น.  เวลาให้บริการ : เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป