โพลชี้! “ความเชื่อมั่นรัฐบาล-ค่าครองชีพสูงขึ้น” เหตุสำคัญทำยอดขายลดลง

โพลชี้! “ความเชื่อมั่นรัฐบาล-ค่าครองชีพสูงขึ้น” เหตุสำคัญทำยอดขายลดลง

ข่าวจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) แจ้งถึงผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME ภาคการค้าและบริการ จำนวน 1,400 วิสาหกิจทั่วประเทศ สำรวจระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 – 13 กันยายน 2562  เรื่อง “สาเหตุหลักที่ทำให้กิจการของท่านยอดขายลดลงและแนวทางการแก้ไขปัญหา”

พบว่า สาเหตุหลักที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าทำให้ยอดขายลดลง แยกตามประเภทปัจจัย มีดังนี้    เมื่อแยกตามประเภทกิจการ พบว่า ผู้ประกอบการในทุกกิจการส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกับ ในภาพรวม แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในภาคค้าส่ง มองว่า ความเชื่อมั่นรัฐบาลและสภาพอากาศ เป็นอีกสาเหตุ ที่ทำให้ยอดขายลดลง

เมื่อพิจารณาแยกตามภูมิภาค พบว่า ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกับ   ในภาพรวม แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในกรุงเทพฯและปริมณฑล มองว่าความเชื่อมั่นรัฐบาล ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ยอดขายลดลง ภาคใต้ มองว่าสภาพอากาศเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ยอดขายลดลง

ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหายอดขายลดลง จากปัจจัยภายในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. การยังคงใช้การตลาดแบบเดิม แก้ไขปัญหาโดยการขยายช่องทางการขายสินค้า/บริการเพิ่มขึ้น เช่น ตลาดออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบาย (ร้อยละ 43.90)
  2. การมีทุนไม่เพียงพอในการรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป แก้ไขปัญหาโดยขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะยาว ขอเพิ่มวงเงินในการกู้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจหมุนเวียนได้ (ร้อยละ 73.33)
  3. การไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยขาย แก้ไขปัญหาโดยการลงทุนนวัตกรรม เทคโนโลยีให้เข้ามาช่วย (ร้อยละ 47.62)

และแนวทางการแก้ไขปัญหายอดขายลดลง จากปัจจัยภายนอกด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยการที่รัฐบาลออกโครงการกระตุ้นการใช้จ่าย การกระจายรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ร้อยละ 75.62)
  2. พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมการซื้อ/การใช้จ่าย/ การชำระค่าสินค้าหรือบริการของลูกค้า (ร้อยละ 52.18)
  3. คู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น แก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มช่องทางการรับลูกค้าให้มากขึ้น ปรับแผนการตลาด ปรับตัวให้ทันคู่แข่ง เพิ่มมาตรฐานของร้าน (ร้อยละ 34.87)

และจากผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (TSSI) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการของ SME ทั่วประเทศ จำนวน 1,400 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รู้สึกว่าสถานการณ์ทางการค้าและบริการอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย อีกทั้งยังเป็นช่วงฤดูทำการเกษตร ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเยอะ แต่อย่างไรก็ตาม สภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ยังคงชะลอตัว ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ มีการประหยัด และใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นมากขึ้น นอกจากนี้ร้านค้ายังมีการแข่งขันสูงขึ้น ขายตัดราคากันเอง อีกทั้งยังเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวยังมาไม่มากเท่าที่ควร ผนวกกับในบางพื้นที่ยังมีปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม

หากในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงปลายปี นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น มีการจองที่พักล่วงหน้าสูงขึ้น รวมไปถึงร้านค้า ร้านอาหาร คาดว่าจะคึกคักมากขึ้น สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมคาดว่าจะดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงกังวลในส่วนของความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ทำให้ไม่กล้าลงทุนเพิ่ม