ดีเดย์ 1 พ.ย. สนามบินภูเก็ตปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเก่า พร้อมจัดระเบียบเส้นทางเข้า-ออกใหม่

นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือทอท. กล่าวว่า ตามที่ท่าอากาศยานภูเก็ตได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต อย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ขณะนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศ โดยการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนั้นได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 330 วัน ซึ่งแนวทางการปรับปรุงได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 เป็นการปิดปรับปรุงในส่วนของผู้โดยภายในประเทศชั้นที่ 1, 2 และ 3 (ทิศใต้) จะใช้เวลาจำนวน 236 วัน โดยแบ่งออกเป็น งานปรับปรุงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมพื้นที่รวม และงานระบบประกอบอาคาร ระยะที่ 2 เป็นการปิดปรับปรุงในส่วนของผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้นที่ 1 ,2 และ 3 (ทิศเหนือ) จะใช้เวลาจำนวน 150 วัน และ Commissioning ทุกระบบ จำนวน 20 วัน โดยแบ่งออกเป็นงานปรับปรุงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมพื้นที่รวม และงานระบบประกอบอาคาร การดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมนั้น จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงดังกล่าว จะเป็นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร รวมไปถึงการจัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับกายภาพอาคาร

นอกจากการปรับปรุงตัวอาคารผู้โดยสารแล้ว ท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย และจัดระบบการจราจรต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน ซึ่งจะส่งผลให้เส้นทางการเดินทางเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ตมีการเปลี่ยนแปลง

นางมนฤดี กล่าวว่า ในการนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตได้กำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมแก่ผู้โดยสารและผู้ที่มาใช้บริการ โดยได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบิน หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมไปถึงการประสานงานไปยัง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทอท. เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ ทอท. หรือ www.airportthai.co.th และ Facebook ของ ทอท. คือ AOT Offcial อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานภูเก็ตได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ที่มาใช้บริการด้วยการจัดทำป้ายบอกเส้นทางจากทางหลวงหมายเลข 4031 ที่จะนำเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ที่มา มติชนออนไลน์