ดีเดย์ 1 ต.ค. จ่ายชดเชยราคาปาล์ม ให้ชาวสวน โดยธ.ก.ส.จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกร

พาณิชย์ดีเดย์ 1 ต.ค. จ่ายเงินชดเชยประกันราคาปาล์มฯ ให้ชาวสวน โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรเป็นงวด งวดละ 45 วัน

ดีเดย์ 1 ต.ค. จ่ายชดเชยปาล์ม – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวเปิดโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ว่า การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนั้น จะมีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียน และจะต้องได้รับเงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาตลาดตามพื้นที่ปลูกจริงไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป้าหมายคือ ผลปาล์มทะลายคุณภาพน้ำมัน 18% โดยประกันรายได้กิโลกรัมละ 4 บาท

โดยในวันที่ 1 ต.ค. 2562 จะเป็นวันแรกที่เงินส่วนต่างในโครงการจะถึงมือเกษตรกร โดยจะมีการนำราคาที่ประกันรายได้ไว้เป็นตัวตั้งลบด้วยราคาตลาดในช่วงเวลานั้น โดยราคาตลาดอ้างอิงจะมีการกำหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเท่ากันสำหรับทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิต

ส่วนการจ่ายเงินนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรเป็นงวด งวดละ 45 วัน เริ่มจ่าย 1 ต.ค. 2562 การขึ้นทะเบียนของเกษตรกรนั้นจะต้องประสานงานการขึ้นทะเบียนโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตร และจะมีการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ปรับปรุงแล้วให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจะจ่ายเงิน ระหว่างนี้กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย กำลังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ